W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie prawa ochrony danych osobowych - wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (nazywane dalej RODO) Firma MAXI-PACK OPAKOWANIA I NADRUKI, informuje:

 

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest:
MAXI-PACK OPAKOWANIA I NADRUKI, Trąbki 44b, 32-020 Wieliczka  (nazywany dalej Administratorem).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres

MAXI-PACK OPAKOWANIA I NADRUKI, Trąbki 44b, 32-020 Wieliczka

lub za pomocą poczty elektronicznej adres email: maxipack@op.pl

 lub telefonicznie: 785 877 377.

2.    Posiadane przez Administratora dane osobowe zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub komunikacji (mail, telefon) w dniu przeprowadzenia w/w czynności.

3.    Twoje dane które przetwarzamy to : imię, nazwisko, adres, e-mail, telefony kontaktowe, adres firmy oraz adresy dostarczenia przesyłki. Przetwarzamy również dane firmowe potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz numer konta bankowego w celu regulowania zobowiązań finansowych.

4.    Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom MAXI-PACK OPAKOWANIA I NADRUKI produktów i usług , jak również obsługa procesów reklamacyjnych, w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi.

5.    Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu dostarczania klientom MAXI-PACK OPAKOWANIA I NADRUKI kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych. Administrator przetwarza również dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.).

6.    Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim w celu realizacji usług (logistyka-firmy kurierskie, podwykonwacy) bądź w celu zabezpieczenia należności (kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe) bądź do świadczenia usług np. IT oraz bankom w celu rozliczeń finansowych.

7.     Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania             umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

 

8.    Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

9.    Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz

·      prawo do sprostowania,

·      prawo do usunięcia,

·      prawo do ograniczenia przetwarzania

·      prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

·      prawo wniesienia sprzeciwu,

·      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

·      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niniejsza klauzula informacyjna nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek      działań.